در این پژوهش مدلی برای اندازه‌گیری شایستگی مدیران شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز) ارائه شده است. در ابتدا مدل‌های شایستگی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش فراترکیب ابعاد و مولفه‌های مدل جامع شایستگی مدیران استخراج شد. سپس ابعاد و مولفه‌های مدل شایستگی مدیران صاشیراز که مشتمل بر هشت شایستگی محوری است، با استفاده از روش گروه متمرکز، نهایی شد. سپس پرسشنامه‌ای به منظورتعیین وزن اهمیت ابعاد و مولفه‌های مدل طراحی شده و در بین 80 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت توزیع شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن هر یک از ابعاد و مولفه‌ها تعیین گردید. وزن هر یک از ابعاد مدل پیشنهادی به شرح زیر است: 1- مدیریت خویشتن: 0.173 2- ارزش‌ها و نگرش‌ها: 0.147 3- شایستگی تخصصی ویژه یا اقتضایی: 0.145 4- شایستگی ارتباطی: 0.127 5- شایستگی تخصصی عمومی: 0.118 6- ویژگی‌های شخصیتی: 0.110 7- شایستگی ادراکی: 0.092 8- مدیریت دیگران: 0.089 به منظور سنجش شایستگی مدیران صاشیراز پرسشنامه‌ای طراحی شد و در صنعت مکانیک شرکت در بین 20 نفر از کارشناسان به صورت مطالعه مقدماتی اجرا گردید. میزان شایستگی مدیران بخش مذکور اندازه‌گیری و مدیران مورد بررسی به ترتیب بالاترین شایستگی رتبه-بندی شدند.
کد نوشتار : 206549