در دهه‌ گذشته سيستم قدرت به سمت تجديدساختار حرکت کرده و به يک سيستم مدرن بر مبناي بازار آزاد اقتصادي تبديل شده است. در اين محيط جديد توليد، انتقال و توزيع به صورت جداگانه درآمده و مشترکين اجازه پيدا کرده‌اند تا تامين‌کننده برق خود را انتخاب کنند. در این محیط جدید، تولیدکنندگان انرژی با چالش‌های زیادی برای افزایش درآمد خود مواجه هستند. در بسیاری از بازارهای برق موجود در دنیا، تولیدکنندگان مستقیماً قیمت و میزان مشارکت خود را در هر ساعت پیشنهاد می‌دهند، از این‌رو تولیدکنندگان، خود مسئول حداکثرسازی درآمدشان هستند، بنابراین مسئله برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مقوله برای تولیدکنندگانی که با محدودیت منابع اولیه روبرو هستند، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. هدف این پایان‌نامه ارائه روشی جهت بیشینه کردن درآمد واحدهای آبی زنجیره‌ای در محیط رقابتی بازار از نگاه مالکین نیروگاه‌های برقابی می‌باشد، در این مسئله عواملی از قبیل عدم قطعیت قیمت انرژی، احتمال فراخوانی واحدهای برقآبی در بازار انرژی و میزان ریزش نزولات جوی در دوره مورد مطالعه موجب گردیده که برنامه‌ریزی واحدهای برقآبی را برای حضور بهینه در بازار برق را با پیچیده‌گی مواجه کند، همچنین در یک مجموعه از واحدهای برقآبی زنجیره‌ای با توجه به اینکه خروجی سد بالادست، ورودی سد پایین دست محسوب شده لذا برنامه‌ریزی عملکرد هماهنگ این واحدها برای مشارکت موثر و بهینه در بازار برق یک فرآیند نسبتاً پیچیده می‌باشد و مستلزم استفاده از تکنیک‌های کارآمد بهينه‌سازي می‌باشد. در این پایان‌نامه سه روش جهت بهره‌برداری بهینه واحدهای برقابی زنجیره‌ای در بازار برق بیان شده است، در روش اول بهره‌برداری واحدهای آبی زنجیره‌ای با استفاده از روش سهم ریسک مورد بررسی قرار خواهد گرفت در روش دوم فرض شده است که واحدهای برقابی درصد زیادی از تولید شبکه را در دست دارند و توانایی تغییر قیمت را دارند و در روش سوم فرض شده است که قیمت انرژی با توجه به حجم حوضچه واحدهای برقآبی زنجیره‌ای و میزان ریزش نزولات آسمانی با استفاده از منطق فازی تغییر می‌کند و جهت بهینه‌سازی مسئله برنامه‌ریزی از الگوریتم تجمعی ذرات استفاده شده است.
کد نوشتار : 205337