از جمله خدمات مهم قابل ارائه در دفاتر ICT روستایی ، خدمات بانکی است که پست بانک ایران با بهره گیری از الگوی سایر کشورهای جهان و نیز بهره گیری از بانکداری الکترونیک اقدام به ارائه خدمات بانکی در دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان " دفاتر خدمات بانکی" در روستا های کشور نموده است و برای نخستین بار طی هشت دهه فعالیت بانکداری در کشور ، ما شاهد حضور یک بانک و ارائه خدمات بانکی در اکثر روستاهای کشور هستیم. هدف این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دفاتر ICT روستایی در ارائه خدمات بانکی است. در این پژوهش عوامل موثر بر موفقیت دفاتر خدمات بانکی روستایی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید ( متغیرهایی از قبیل تخصص کارگزار ، فضای دفتر ، تبلیغات ، تسهیلات ، خدمات و رضایت شغلی) شناسایی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارگزاران دفاتر آی سی تی روستایی استان بوشهر بوده که تعداد آنها 214 نفر می باشد و با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه برابر با 70 نفر تعیین گردید. جهت آزمون فرضیه ها ، مولفه های پژوهش طی مطالعه میدانی و از طریق پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند نمونه گیری به صورت تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آمار استنباطی (T- استیودنت ) استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل های آماری بوسیله نرم افزار SPSS ، نتایج نشان داد که 5 متغیر (تخصص کارگزار ، فضای دفتر ، تبلیغات ، تسهیلات و خدمات) در موفقیت دفاتر خدمات بانکی روستایی موثر می باشند. و بین رضایت شغلی کارگزاران و موفقیت دفاتر خدمات بانکی روستایی رابطه معنی دار وجود ندارد.
کد نوشتار : 195128