کشور آفریقای جنوبی به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک از اهمیت ویژه ای در قاره آفریقا برخوردار می باشد که تحولات این کشور چه در دوران آپارتاید و چه بعد از لغو سیستم نژاد پرستی همواره مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی از یک طرف و کشورهای مستقل و مترقی جهان سوم از طرف دیگر قرار داشته است. آفریقای جنوبی جدید پس از استقرار حکومت اکثریت در سال 1373 (1994) تاکنون در حال تجربه کردن دوره تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی خویش است که در این راستا، ساختار داخلی اعم از ترکیب جمعیت ، بافت قبیله ای ، وضعیت و دیدگاه حزب حاکم واحزاب دیگر ، نیروهای مسلط اقتصادی، کیفیت روابط این کشور با سایر کشورها و همچنین وضعیت سیاست بین المللی از جمله عوامل تاثیر گذار بر روند سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی بوده اند. بدیهی است بررسی روند تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و تاثیرات آن بر سیاست خارجی این کشور (به ویژه نقش قبیله های اصلی و شخصیت های برجسته سیاسی) از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد که در این پایان نامه بدان پرداخته شده است.. چنان چه نلسون ماندلا به لحاظ شخصیت کاریزمای خویش بر روند سیاست خارجی این کشور تاثیر گذار بوده است و این موضوع در رابطه با تابو امبکی و جاکوب زوما نیز در سطحی پائین تر مصداق عینی دارد. ضمن آن که فراهم شدن شرایط داخلی به لحاظ روی کار آمدن یک رئیس جهمور از قبیله زولو ( قبیله اکثریت‌)پس از پانزده سال که دو نفر از قبیله خوسا (ماندلا و امبکی ) بر کشور حکومت کرده اند را نمی توان در تحلیل وضعیت سیاسی آفریقای جنوبی نادیده گرفت. این نکته قابل ذکر است که در دوران هر کدام از سه رئیس جمهور این کشور که پس از سال 1373( 1994) روی کار آمده اند شاهد تغییراتی در روند سیاست خارجی آفریقای جنوبی بوده ایم. به طوری که هر کدام از آنان با توجه به شرایط داخلی و وضعیت بین المللی، خط مشی خاص خود را با عنایت به اصول اساسی در سیاست خارجی دنبال نموده اند. دوره ماندلا، دوره آرمان گرایی با تاکید ویژه بر راهنما قرار دادن اصل حقوق بشر در سیاست خارجی آفریقای جنوبی بود. دوره امبکی ، دوره عمل گرایی با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تفوق دیپلماسی اقتصادی است و دوره زوما که از سال 1388(2009) تاکنون ادامه دارد به نوعی دوره گذار می باشد که توجه بیشتر به داخل، در سرلوحه برنامه های دولت زوما قرار گرفت که البته به معنای به فراموشی سپردن سیاست خارجی کشور نبوده است.. گرچه رفع مشکلات اقشار فقیر و محروم سیاه پوست کشور همواره چالش اساسی برای دولت آفریقای جنوبی در هر زمان می باشد.
کد نوشتار : 193069