هویت ملی مقوله ای اجتماعی ، عاطفی ،تاریخی ، فرهنگی و در عین حال میان رشته ای است .هویت ملی در برگیرنده مسائل روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و تاریخ است . در این معنا هویت ملی ایرانی در مقابل غیر ایرانی معنا و مفهوم می یابد و قابل تعریف است . این تحقیق تلفیقی از نظرات جامعه شناسی بخصوص ریچار جنکینز در بررسی عوامل اجتماعی آنتونی گیدنز و مانوئل کاستلز در بررسی عوامل اجتماعی ، فرهنگی و نظریه کنش متقابل نمادین است . داده های این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری منظم جمع آوری گردیده است . نمونه مورد نظر شامل 352 نفر از دانش آموزان پسر و دختر سال آخر دبیرستان در شهر اهواز بوده است . متغیر وابسته در این تحقیق هویت ملی می باشد که رابطه آن با متغیرهایی مانند سن، جنس ، پا یگاه اجتماعی- اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، فرهنگی ،دینی و اعتماد اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارتند از : -1 میانگین هویت ملی در مردان و زنان تفاوت معنی داری ندارد . -2 بین اعتماد اجتماعی و شکل گیری هویت ملی جوانان رابطه وجود دارد . -3 در این تحقیق بین عوامل اجتماعی و شکل گیری هویت ملی جوانان رابطه وجود ندارد . -4 بین عوامل دینی و شکل گیری هویت ملی جوانان رابطه وجود دارد. -5 بین عوامل فرهنگی و شکل گیری هویت ملی جوانان رابطه وجود دارد. -6 قوی ترین رابطه هویت ملی، با عامل فرهنگی و کمترین رابطه با اعتماد اجتماعی است .
کد نوشتار : 191120