هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت مورد مطالعه می باشد.در چهارچوب CRM , ارتباط بهتری بین مشتری از یک سو و سازمان از سوی دیگر برقرار می شود.CRM به طور کلی روشی برای جذب و نگهداری مشتری است. از این طریق سود آوری سازمان بیشتر شده و ارزش سازمان تیز نزد مشتری زیادتر می شود.ضمن اینکه با پیاده سازی CRM با استفاده از مدیریت دانش , سازمان از مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا بهره مند می گردد و نیز هزینه های بازاریابی و فروش کاهش می یابد.این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها و روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و ... می‌پردازد ، سپس با استفاده از آمار تحلیلی روابط بین اجزای مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن و در صورت داشتن رابطه از مدل معادلات ساختاری بدست می آید.. همچنین جهت رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با اجزای متغیرهای تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت بیمه از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.این تحقیق به دنبال این موضوع بوده است که اساسا پایگاه دانش،تسهیم، انتقال و ارتقای دانش ،بکارگیری دانش وپردازش دانش چه تاثیری بر بهبود ارتباط با مشتریان در شرکت بیمه البرز دارد.که با توجه به نتایج بدست آمده هر یک از فرضیات ارتباط مثبت و معناداری در استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه (مورد کاوی بیمه البرز ) دارند در نتیجه فرضیه اصلی که تاثیر فاکتور مدیریت دانش بر استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه البرز می باشد نیز معنادار و مثبت خواهد بود.
کد نوشتار : 193259