تفکر انتقادی به عنوان یکی از اهداف عمده نظام دانشگاهی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، آموزش عالی وارد عرصه جدیدی شده که مولفه کیفیت از مشخصه‌های اصلی آن محسوب می‌شود. بنابراین، شناسایی عوامل کیفی موثر بر توسعه تفکر انتقادی دانشجویان ضرورتی انکار ناپذیر دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه‌های آن به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تفکر انتقادی دانشجویان صورت گرفت. در بررسی پیمایشی و همبستگی حاضر، جامعه آماری عبارت بود از تمامی دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی مشغول به تحصیل در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 89-90 که از بین آنان کلیه دانشجویان ترم شش مقطع کارشناسی و ترم دوم مقطع کارشناسی ارشد، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه‌های تفکر انتقادی واتسون-گلیزر فرم الف (1980) و کیفیت تدریس سراج (2002) را تکمیل نمودند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین مولفه‌های چهارگانه کیفیت تدریس اساتید و تفکر انتقادی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین همبستگی مشاهده شده بین تفکر انتقادی و مولفه روابط بین فردی و تفکر انتقادی با طرح درس بود. همچنین، کیفیت تدریس اساتید به طور کلی، قادر به پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان بود که البته مولفه روابط بین فردی، بیشترین سهم را در پیش بینی تفکر انتقادی داشت. با توجه به نتایج بررسی، توجه به بهبود کیفیت تدریس در آموزش عالی در جهت توسعه مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
کد نوشتار : 199862