جنگ نرم با طرح اهداف بدیع و کاربرد ماهرانه ابزارهای فرهنگی – ارتباطی، به عنوان خط تعارض اصلی میان بازیگران عرصه‌ی بین‌الملل با تکیه بر نیروهای داخل کشورها، موضوعیت یافته و امروزه به پدیده‌ای محوری در سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. در فضای جنگ نرم، تکنولوژی‌های جدید ارتباطی مانند خبر و اطلاعات که بایستی در راستای ارائه خدمات سریع و روزآمد به انسان‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی باشد، زمینه‌ساز بروز اختلالات در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی کشورها شده است. در بررسی نقش و تأثیرات جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باید به برقراری ارتباط میان ماهیت، ابعاد، شیوه‌ها و ابزارهای جنگ نرم و امنیت ملی توجه کرد و همچنین درصدد یافتن متغیر واسطی بود که جنگ نرم را بر امنیت ملی پیوند دهد. این متغیر واسط همان اذهان و افکار بازیگران عرصه‌ی امنیت ملی است که با کمک مفهوم مشروعیت نظام، قابل ارزیابی می‌باشد. این بازیگران در یک برداشت کلی، از یک سو، عبارت از نخبگان و تصمیم‌گیران امنیت کشور، جامعه و مردم کشور، نهادهای امنیت ملی و شخصیت‌ها و نیروهای داخل و خارج از قدرت حاکم هستند که به شیوه‌ها و با ابزارهای مختلف بر امنیت ملی اثر می‌گذارند و از طرف دیگر، در طرف مقابل عبارت از رهبران حکومت حریف، مردم کشور حریف، نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی امنیت ملی، نیروهای اجتماعی اثرگذار و اثرپذیر و مانند این‌ها در جامعه‌ی حریف و همچنین همه‌ی این بازیگران در طرف ثالث از قبیل کشورها و سازمان‌های بی‌طرف و متحدان خودی و حریف است.حریف به وسیله‌ی جنگ نرم، با اثرگذاری بر ارزش‌ها، هنجارها و نگرش‌های جامعه سعی می‌کند رفتار مردم جمهوری اسلامی ایران را به‌گونه‌ای تغییر دهد که در مرحله‌ی اول،‌ مشروعیت سیاسی نظام و در مرحله بعد، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به خطر بیافتد. از آنجا که هیچ حکومت کشوری به-ویژه در دنیای جدید، قادر به پیش‌برد اهداف ملی خود نیست مگر آن‌که پشتیبانی ملت و جامعه را به همراه داشته باشد و بدین‌وسیله، مشروعیت نظام سیاسی خود را افزایش دهد، تقویت ارزش‌ها و باورهای عمومی نظام و جامعه، نقش مهمی در حفظ و توسعه امنیت ملی کشور دارد. به نوبه خود، همین باورداشت‌ها و به بیان دیگر، مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آماج جنگ نرم حریف در حال حاضر می‌باشد. در چنین فضایی، هر چه پشتیبانی مردم یک جامعه از حکومت خود بیشتر باشد احتمالاً آن کشور در رقابت با حریفان و پیش‌برد اهداف و منافع خود از توفیق بیشتری برخوردار خواهد بود.
کد نوشتار : 189831