سازمان ها برای بقا در دنیای رقابت کنونی باید از شاخص های مناسبی برخوردار باشند و همواره به مقایسه خود با سازمان های مشابه بپردازند.یکی از ابزارهایی که در این میان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM ) می باشد . این مدل به سازمان ها اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود را شناسایی کرده و برنامه هایی جهت بهبود ابعاد مختلف تدوین نمایند . امتیازات معیارهای مدل، بدون توجه به اندازه و ماهیت فعالیت ها و عملکرد سازمان و همچنین بدون درنظر گرفتن اهمیت معیارهای مربوطه جهت عملکرد متعالی سازمانی یکسان و مطلق درنظر گرفته شده است حال آنکه اهمیت هر یک از این معیارها و امتیاز آن می تواند با توجه به ماهیت فعالیت های هر سازمانی متفاوت باشد . از این رو هدف از این پژوهش، تحلیل اثر ضریب رگرسیون بر امتیاز معیارهای مدل EFQM در ستاد مرکزی منطقه دو عملیات انتقال گاز است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی و از نظر ماهیت موضوع از نوع توصیفی – پیمایشی است . جامعه مورد نظر پژوهش عبارتند از کارکنان ستاد مرکزی منطقه 2 عملیات انتقال گاز شامل 115 نفر که در سال 1390 به روش سرشماری انتخاب شده اند . معادلات رگرسیون چندگانه بر اساس نتایج حاصل از سنجش اهمیت معیارها توسعه یافته است. سپس امتیازات معیارها بر اساس الگوی 2010 مدل « بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت » در معادلات قرار گرفته و معادلات استاندارد تعدیل شده حاصل شده اند. همچنین با استفاده از رهیافت پرسشنامه ، داده ها جمع آوری و امتیازات الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بر مبنای پرسشنامه ها ، یکبار با توجه به روش استاندارد و یک بار نیز با توجه به روش جدید محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است . یافته ها نشان می دهد که امتیازات مدل EFQM تعدیل یافته است . امتیاز کل به 878 ، حوزه توانمندسازها به 463 امتیاز و حوزه نتایج به 413 امتیاز تعدیل گردیده است. ستاد مرکزی منطقه دو عملیات انتقال گاز به روش استاندارد و روش استاندارد تعدیل شده به ترتیب ، امتیاز کل 476 و 417 ، درحوزه توانمندسازها ، 255 و 236 و در حوزه نتایج 221 و 181 امتیاز را کسب نموده است . با خودارزیابی و سنجش عملکرد بر اساس مدل تعالی EFQM، نقاط قوت و حوزه نیازمند بهبود شناسایی شده تا فعالیت های بهبود ، بیشتر بر روی حوزه هایی تمرکز یابد که منافع بیشتری را برای سازمان کسب نماید . از سویی دیگر مشخص گردیده که امتیازات استاندارد مدل باید با استفاده از ضریب اهمیت هر یک از معیارها بر اساس عملکرد سازمان مورد نظر تعدیل گردد.
کد نوشتار : 198581