در اين تحقيق گرمايش اهمي به عنوان يک فرآيند حرارتي در تبديل گوجه‌فرنگي به رب مورد استفاده قرار گرفت. گوجه‌فرنگي واريته ارلي- اوربانا به عنوان نمونه انتخاب شد. نمونه‌ها تحت دماي اوليه 85 درجه سانتي‌گراد و توسط دستگاه خردکن خانگي به پوره تبديل شدند. رطوبت اوليه پوره 1±91%، PH پوره 4/15 و پارامترهاي رنگ پوره R، G و B به ترتيب 260، 98 و 70 اندازه‌گيري شد. پوره در مدار همبندي شده گرمايش اهمي در گراديان ولتاژهاي 6، 8، 10، 12، 14 و V/cm 16 در سه تکرار تست و ارزيابي گرديد. داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS و شبکه عصبي آناليز گرديد. مدل‌هاي مختلف خشک‌کردن براي آزمايش‌ها بررسي شد و مدل ميدلي به عنوان مدل مناسب در خشک‌کردن اهمي پوره گوجه‌فرنگي مناسب بدست‌آمد. با اعمال گراديان ولتاژ دماي پوره به طور خطي افزايش پيدا کرد. مقدار انرژي مصرفي در گراديان ولتاژهاي مختلف بررسي‌شد، کمترين مقدار انرژي در گراديان ولتاژ V/cm 16 و بيشترين انرژي مصرفي در گراديان ولتاژ V/cm 6 محاسبه‌شد. با به کارگيري گراديان ولتاژ V/cm 16 به‌جاي گراديان ولتاژ 6، 8، 10، 12 و V/cm 14 به ترتيب 98/42، 27/50، 17/95، 16/86 و 11/45 درصد در انرژي مصرفي صرفه‌جويي خواهد‌شد. هدايت الکتريکي در ولتاژهاي مختلف با افزایش دما و گذشت زمان، به صورت خطي افزايش يافت. ميزان هدايت الکتريکي در بالاترين دما (95/8 درجه سانتی‌گراد) 0/92، 0/82، 0/81، 0/80، 0/78 و S/m 0/74 به ترتيب براي گراديان ولتاژهاي 6، 8، 10، 12، 14 و V/cm 16 به‌دست‌آمد. رب توليد شده به روش گرمايش اهمي رنگ‌سنجي شد. با افزايش گراديان ولتاژ رنگ نمونه‌ها روشن‌تر شده و در گراديان ولتاژ V/cm 16 نمونه رب رنگ روشن‌تري نسبت به ديگر گراديان‌ها دارد. مقدار PH پوره قبل از گرمايش اهمي4/15 اندازه‌گيري شد. در گراديان ولتاژ V/cm 16 مقدار PH به 4/18 رسيد که کمترين تغيير نسبت به ديگر گراديان‌هاي ولتاژ را داشت.
کد نوشتار : 191357