هدف: هدف این پژوهش بررسی روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها و پیشنهاد نظام هماهنگ به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب این اشیا در موزه ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و توصیفی است. مبانی نظری پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و جمع آوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش 65 موزه دار ایرانی و خارجی در مصاحبه شرکت کردند. با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه های کشور و خارج کشور مشخص شدند. سپس عناصر، مزایا و معایب سازماندهی های متداول سکه ها و اسکناس ها در موزه ها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده عدم یکپارچگی روش های سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها است. به طور کلی در سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها از جنبه شماره دهی، در سطح جهانی روش شماره ثبت و از جنبه نظم حاکم، نظم تسلسل تاریخی بیشتر از سایر روش ها به کار می روند. بحث و نتیجه گیری: با تکیه بر یافته های پژوهش حاضر، نظام هماهنگ به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب سکه ها و اسکناس ها در موزه ها پیشنهاد شد. روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها به ویژه از جنبه شماره دهی این اشیا، تفاوت بسیاری با نظام هماهنگ پیشنهادی دارند. موزه دار های شرکت کننده در مصاحبه، نظام هماهنگ را مناسب و کاربردی ارزیابی کرده اند.
کد نوشتار : 204321