چهره انسان یک خصوصیت منحصر بفرد برای شناخت وی است. انسان با صرف انرژی کمی قادر به آشکارسازی چهره سایر افراد می باشد، اما مکانیزه کردن این عمل بسیار دشوار است. یکی از مسائلی که باعث مشکل تر شدن سیستم اتوماتیک نسبت به سیستم انسانی میشود، عدم وجود هوشمندی ذاتی به مثابه انسان است. بنابراین آشکارسازی اتوماتیک صورت در تصاویر نیاز به کار و فعالیت در زمینه های تحقیقاتی وسیعی دارد. در این پروژه ابتدا با استفاده از تبدیل فضای رنگ به طریقی که در مقاله آمده است تبدیلی یافته شده است که عملیات جداسازی و خوشه بندی رنگ را ساده می سازد. سپس نواحی خوشه بندی شده پوست توسط یک فیلتر گوسی به مشابه برنامه matlab جدا سازی می شود .در این زمان علاوه بر نواحی صورت نواحی غیر صورت نیز جدا می شود که طی مکانیزم هوشمندی با شبکه عصبی نواحی مربوط به صورت را نهایی می سازیم و مابقی حذف می شود. برای این کار ابتدا چندین نمونه صورت را بعد از اعمال فیلتر گوسی دستی ،از تصاویر استخراج نموده و برای هر یک، دو نمودار پروفایل عمودی و افقی شکل داده می شود (در راستای ستونها و سطرها مولفه ها را جمع میکنیم) سپس این نمودار ها را برای همه الگوهای صورت مذکور محاسبه نموده و در نهایت بعنوان الگوهای اولیه به یک شبکه عصبی 4 لایه با 80 نرون ورودی آموزش داده می شود. قابل ذکر است نواحی غیر صورتی که در خروجی فیلتر ممکن است بروز یابد را نیز بصورت فوق درآورده و در نهایت آنها آموزش شبکه داده می شوند. شبکه در نهایت قادر است نواحی صورت را از مابقی تفکیک سازد.دراین روش تاحدود 98% از نمونه های دیتا بیس که از دانشگاه یل انتخاب شده توسط روش پیشنهادی شناسایی شده است .
کد نوشتار : 190213