با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است و وجود احادیث و روایات بی شماری از رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) دربارۀ دانش و پژوهش، کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام جایگاه رفیعی دارد. در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتاب و کتابخانه های بزرگ و کاملی گردید که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان در سراسر قلمرو اسلام به وجود آمد و دیگر، دوره افول که در این دوره به دلایل مختلف جهان اسلام شاهد افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها است. پژوهش کنونی بر اساس این سوال اصلی که مسلمانان چه نقشی در ایجاد و گسترش کتابخانه ها از ظهور اسلام تا پایان قرن پنجم هجری داشته اند، شکل گرفت و در کنار آن به بیان و بررسی شبهه کتاب سوزی و نابودی کتابخانه ها در سرزمین های مفتوحه و نظرات موافقان و مخالفان، و بیان تعدادی از کتاب سوزی ها و نابودی کتاب و کتابخانه ها در دوران تمدن اسلامی پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر داده ها و اطلاعات پراکنده گردآوری شده در منابع ومأخذ اصلی، و تجزیه و تحلیل داده ها به شیوۀ کتابخانه ای بوده است ، به این نتیجه دست یافت که اگرچه مسلمانان به تأسی از رهنمودهای دین اسلام به شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلام پرداخته اند، اما نمی توان به آسانی از کنار مسأله نابودی کتا ب ها و کتابخانه ها گذشت و آن را نادیده گرفت. به نظر می رسد مسلمانان در مواقعی دست به کتاب سوزی ، کتاب شویی ، بنا به انگیزه های مختلف که در این پژوهش آمده ،زده اند.
کد نوشتار : 213600