هرچیزی که گفته می‌شود یا نوشته می‌شود، با یک نگاه ایدئولوژیک تولید شده ‌است. در واقع زبان دائما انعکاس‌دهنده‌ی ایدئولوژی و تفکر گوینده یا نویسنده است و تمام چیزهایی که می-گوییم یا می‌نویسیم درون ساختار زبانی خود دربردارنده‌ی باورها و نوعی نگاه ایدئولوژیک خاص است. رسانه‌ها و بخصوص مطبوعات از این خاصیت زبان برای تولید و القای ایدئولوژی مورد نظر خود روی افراد جامعه استفاده می‌نمایند. اما این انتقال و القای ایدئولوژی در لایه‌های زیرین زبان و به ‌صورت پنهان صورت می‌گیرد. از همین‌روی بررسی ساختار زبانی متن‌هایی که در مطبوعات چاپ می‌شوند می‌تواند ایدئولوژی‌هایی که در پس جملات خوش‌ساخت زبان مطبوعات قرار دارد را برای خوانندگان آشکار سازد. در این پژوهش با استفاده از فرانقش متنی نظریه‌ی نقش‌گرای هلیدی و مدل بازنمایی کنش‌گران اجتماعی ون ‌لیوون به بررسی آغازگر بندهای متون اجتماعی روزنامه‌های شرق و همشهری پرداخته شد. نتایج به‌دست آمده از بررسی‌ها نشان‌گر آن است که در متون اجتماعی روزنامه‌ها بند‌های مرکب بیش از بند‌های ساده کاربرد دارند و ترکیب آغازگرهای متنی+ تجربی بیش ‌از سایر امکانات ترکیب آغازگرهاست. از دیگر دست‌آوردهای پژوهش این است که از میان مولفه‌های گفتمان‌مدار مدل بازنمایی کنش‌گران اجتماعی ون‌ لیوون، مولفه طبقه‌بندی و نام‌دهی بیش‌ترین بسامد را دارا هستند.
کد نوشتار : 204173