پایان نامه‌ی حاضر به بررسی ساخت اطلاع، به عنوان یکی از مفاهیم مطرح در حوزه‌ی تجزیه و تحلیل گفتمان، در ترجمه‌ی انگلیسی قرآن کریم می‌پردازد. این پژوهش با هدف بررسی توصیفی این مفهوم و چگونگی انتقال ساخت اطلاع در ترجمه از زبان عربی قرآن کریم به زبان انگلیسی انجام می‌پذیرد. به این منظور آرای زبان شناسان مختلف درباره‌ی ساخت اطلاع بررسی شده و بکار گرفته می‌شود. در فصل اول پایان نامه طرح کلی پژوهش ارائه می‌گردد و پس از مقدمه، طرح مسئله، اهمیت و اهداف تحقیق، به ساختار پژوهش پرداخته می‌شود. در فصل دوم به منظور بررسی پیشینه‌ی تحقیق و ارائه‌ی مفاهیم نظری، ابتدا ساخت اطلاع و مباحث مطرح در این موضوع معرفی می‌شود و این مفهوم از دیدگاه دانشمندان و زبان شناسان مختلف بررسی می-شود. سپس به سایر مفاهیم مطرح در ساخت اطلاع از جمله مفاهیم آغازه-پایانه، اطلاع کهنه-اطلاع نو و مبتدا-خبر پرداخته می‌شود. در ادامه مفهوم ساخت اطلاعی به عنوان چارچوبی عملی برای تحلیل متن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت بحث آرایش واژگانی در موضوع ساخت اطلاع، ابتدا به ترتیب واژگانی زبان مورد بررسی، یعنی زبان عربی پرداخته می‌شود و آنگاه پس از ارائه‌ی مباحثی درباره‌ی آرایش واژگانی این زبان، ساخت اطلاع و نشان داری و بی نشانی در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن بخشی نیز به بررسی ساخت اطلاع در ترجمه‌ی عربی به انگلیسی می‌پردازد. در فصل سوم مفاهیم نظری مطرح شده در چارچوب موضوع پژوهش به صورت عملی بر روی آیاتی از قرآن کریم و ترجمه‌ی انگلیسی آن اعمال گردیده و پس از به دست آمدن داده‌ها و تحلیل آنها بر اساس چارچوب نظری ارائه شده، ترجمه‌ی مذکور به صورت توصیفی با توجه به معیار ساخت اطلاع مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش پایانی پژوهش نیز به بحث و نتیجه گیری اختصاص خواهد یافت و مفاهیم یاد شده و نتایج بدست آمده مرور خواهند شد. ?
کد نوشتار : 259914