ترکیه ازسال 1923یعنی تاسیس جمهوری جدید به رهبری کمال آتاتورک به سمت کشوری سکولار و لائیک پیش رفت .از این سال ثبات سیاسی مبتنی برلائیسیسم در این کشور حاکم شد. .در بررسی به عمل آمده مشخص گردید که حداقل دو عامل بوروکراسی وعامل ارتش باعث ایجاد ثبات سیاسی درترکیه بوده است .اما ازسال 1995 یعنی زمان حضور نجم الدین اربکان تا حدودی اسلام گرایان ساختار سیاسی این کشور را دستخوش تغییرکرده بالاخص ازسال2002به بعد یعنی با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه عامل مذهب (اسلام ) باعث ایجاد تغییر در ساختار حکومتی ترکیه شده و اسلام گرایان توانسته اند به عنوان یکی از اضلاع مثلث قدرت در برابر نظامیان و سکولارها قرار گیرند.. به نظر می رسد اقبال عمومی و رضایت مردم ترکیه ازسیاستهای اقتصادی و بین المللی حزب عدالت و توسعه و ضعف و مشکلات درونی کمالیست ها دراین کشور باعث گردد تا اسلام گرایان درآینده ترکیه نقشی اساسی داشته باشند . که البته داشتن 326 کرسی از550کرسی پارلمان نیز موید این امر می باشد.
کد نوشتار : 187863