ميدان نفتي گچساران در ناحيه فرو افتادگی دزفول و در شمال غرب ميادين بي‌بي حكيمه و چلينگر واقع شده است. هدف اصلي اين مطالعه، تعیین گروه‌های سنگی در مخزن بنگستان ميدان نفتي گچساران مي‌باشد. ابتدا با استفاده از مقاطع نازك، ميكروفاسيس‌ها در سه چاه مخزن مورد بررسي قرار گرفت و بر اين اساس 4 ميكروفاسيس تعيين گرديد. در بررسی کیفیت مخزنی و به منظور شناسایی واحدهای مخزنی و غیر مخزنی، از روش تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی استفاده شد. تعیین واحدهای جریانی بر مبنای روش نمودار اصلاح شده چینه‌ای لورنز و نشانگر زون جریانی انجام شد. بر اساس نمودار لورنز حداقل تعداد 4 واحد جریانی به دست آمد. توسط روش نشانگر زون جریانی 4 واحد جرياني و در نهايت، 4 گونه‏ی سنگي مجزا (DRT) حاصل شد كه هر يك از اين واحدها، خصوصيات پتروفيزيكي مربوط به خود را دارا مي‌باشند و از DRT1 به سمت DRT4، خصوصیات مخزنی رو به بهبود می‏باشند و بر میزان تراوایی افزوده می‏شود .در یک مطالعه تکمیلی، به منظور تعیین دقیق گونه‌های سنگی بر مبنای پتانسیل مخزنی و تعيين روابط بين ميكروفاسيس‌ها، واحدهاي سنگي و پارامترهاي پتروفيزيكي آن‌ها، از روش الكتروفاسيس و تکنیک خوشه‌بندی چند کیفیتی بر پایه‌ی نمودار (MRGC) استفاده شد. بر این اساس، تعداد 3 الكتروفاسيس تعیین گرديد كه به منظور تعیین کیفیت مخزنی هر زون، انواع گونه‌هاي سنگي و ميكروفاسيس، درصد اشباع آب و مقادير تخلخل و تراوايي هر الكتروفاسيس به طور جداگانه معلوم گرديد و همچنین داده‏های فشار موئینه برای هر الکتروفاسیس آورده شد که جملگی ارتباط بسیار خوبی با یکدیگر نشان دادند و در پايان مدلي حاصل گرديد كه نشان دهنده‌ي زون‌هاي مخزني و غير مخزني مي‌باشد و قابل بسط به كل مخزن خواهد بود.