مديريت زنجيره تأمين ، يکي از شاخه‌های نوظهور مديريت و مباني زيرساختي در پياده‌سازي كسب‌ و كار الكترونيك است که روز به روز در حال پيشرفت و به دنبال راه‌هایی براي کاهش هرچه بيشتر چرخه توليد محصول و ارائه خدمات تا رسيدن به دست مشتري، ضمن بالا بردن کيفيت محصول و خدمات مورد نظر می‌باشد. لذا این پژوهش، با محوریت زنجیره تأمین، ابتدا به مطالعه مفاهیم و نقش تجارت الکترونیک در بهبود عملیات آن پرداخته و پس از بررسي مدل‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین الكترونيك، با توجه به مشکلات موجود در مدل‌های سنتی کسب و کار ، مدل مناسب در مدیریت زنجیره تأمین سخت افزار ایران، انتخاب و فرایندهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مدل ارائه شده، سيستم کد گذاری کالا به عنوان ضرورت وجود زبان مشترک در تبادل اطلاعات زنجیره تأمین، معرفی و مزایای سیستم کدگذاری ایران کد آورده شده است. در بخش مورد شناسی تحقیق، جهت آشنائی با نمونه‌های موفق جهان، شرکت کامپیوتری دل ، معرفی و به عنوان یکی از نمونه‌های کاربردی مدل ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است. جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده نیز، از جامعه آماری متشکل از 19 نفر از اساتید متخصص در حوزه فناوری اطلاعات، مدیران شرکت‌های معتبر، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف از طریق پرسشنامه، نظرسنجی به عمل آمده و از طریق نرم افزار SPSS و آزمون مناسب، تحلیل و اعتبار سنجی انجام شده است. مدل ارائه شده، از طریق مطالعه فرایندهای سیستم مدیریت زنجیره تأمین شرکت دل، مقایسه مدل‌های موجود و همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، بدست آمده و نتیجه ارزیابی مدل، موثر بودن بهره گیری از سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت الکترونیک در این بخش می‌باشد.
کد نوشتار : 187433