در این پایان نامه که از چهار فصل تشکیل شده در فصل اول کلیاتی از مفاهیم جهانگردی ارائه می گردد، سپس در فصل دوم بحث نجاست مشرکان و در فصل سوم بحث طهارت آنها را مورد بررسی قرار میدهد و در هر بخش ادله موافقین و مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به دیگر موانع از جمله اذلال و هتک مقدسات و... گرداخته می شود و در پایان باجمع بندی ادله نتیجه گیری می‌شود.
نمایه ها: