پژوهش حاضر با عنوان بررسی سازوکار معناپردازی در بسته بندی کا‌لاها به مطا‌لعه فرآیندهای معناپردازی هم‌چون استعاره می‌پردازد و نیز تبلور فرآیندهای اندیشگانی، بینامتنی و فردی را بررسی می‌کند. برچسب کالا به عنوان یک متن چندلایه به شیوه‌های گوناگون سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام دارد و آن‌چه مهم است شیوه برقراری ارتباط میان مخاطب (مصرف کننده) و برچسب کالا به عنوان شناسنامه محصول است. شاید اگر معنای مورد نظر یک برچسب را پیامی بدانیم استعاره می‌تواند مجرایی باشد که در بستر طرحواره‌های فرهنگی و پیوندهای بینامتنی موفق به انتقال معنا می‌شود. داده‌های این پایان‌نامه، تصویر 60 کالای پرمصرف با دو عنوان کلی مواد خوراکی و مواد شوینده است که بر دو محور اصلی ارتباط شیوه‌های متفاوت در بسته‌بندی کالا و استعاره‌سازی بررسی شده‌اند. بسته‌بندی کالا شامل دو شیوه دیداری و کلامی است و از ارتباط این دو شیوه با یکدیگر فرانقش متنی بازنمایی می‌شود. فرانقش بینافردی حاصل ارتباط تصویر برچسب کالا با مخاطب است و فرانقش اندیشگانی در عناصر تصویر و کلام، از طریق استعاره‌سازی و پیوندهای بینامتنی بازنمایی می‌شود. در نهایت آن‌چه منجر به دریافت پیام یک تصویر تبلیغی می‌شود ایجاد پیوند بینامتنی است که ارتباط متن با بافت بیرون است. ونیز استعاره از فرآیندهای فعال در حوزه تبلیغات و برچسب کالاهاست چون به اختصار کمک شایانی می‌کند. برچسب کالا در مقام یک متن واحد معناست، خواه این متن تصویری، نوشتاری و یا تعامل هر دو شیوه باشد؛ در هر حال بستری است برای معناپردازی یک مفهوم و انتقال آن که نقطه عطف معنا و لنگری برای پیام محسوب می‌شود.
کد نوشتار : 204132