با توجه به اینکه لازمه عملیات سرمایه گذاری حضور مستقیم در کشور میزبان می باشد؛ از این رو فعالیت سرمایه گذاری ممکن است با ملاحظات زیست محیطی کشور میزبان و همچنین منافع ساکنان بومی محل سرمایه گذاری در تعارض باشد.بنابر این لازمه حفاظت از محیط زیست محل سرمایه گذاری در برابر تاثیرات ناشی از سرمایه گذاری، این است که روند سرمایه گذاری در سطح جهان به گونه ای قانونمند شود که از یک سو تاثیرات منفی آن بر محیط زیست به حداقل برسد و از سوی دیگر بر جریان سرمایه گذاری در سطح جهان خلل و آسیبی وارد نشود.برای دستیابی به این هدف لازم است بین این دو حوزه مهم حقوق بین الملل نوعی تعادل ایجاد شود. به گونه ای که رشد و توسعه یکی باعث نابودی و زوال دیگری نگردد.بهترین راه برای این مهم توجه به محیط زیست در معاهدات سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد است به این صورت که دولتها باید ملاحظات زیست محیطی را به طور جدی تر در این معاهدات و موافقتنامه ها مورد تاکید قرار دهند.بنابر این هدف این پژوهش بررسی مناسبات بین حقوق بین الملل سرمایه گذاری و محیط زیست و جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است.روش تحقیق نیز کتابخانه ای و با کمک کتب و مقالات معتبر و مرتبط با موضوع می باشد.نتیجه کلی تحقیق این است که در حقوق بین الملل سرمایه گذاری به حفاظت از محیط زیست توجه چندانی نشده است و بنابر این لازم است دولتها در مقررات حقوق بین الملل سرمایه گذاری تغییراتی را به نفع حقوق محیط زیست اعمال نمایند.
کد نوشتار : 186231