با ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع در فن‌آوری ها وافزایش شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان هاست که قابلیت ایجاد دانش کیفی را داشته باشند. به همین دلیل از مدیران انتظار می رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته باشند و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. . در بازار بسیار رقابتی امروزه، تغییرات در نیازها و رفتارهای مشتریان اثر سریعی روی عملکرد سازمانها و همچنین نقش مهمی در تصمیمات استراتژیک سازمان دارد. مشتری و دانش مشتری باید به عنوان یکی از اجزاء کلیدی مدیریت دانش در سازمانها در نظر گرفته شود. مهمترین گام در این خصوص بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش مشتری و شناسایی تنگناهای آن است. در این پژوهش عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در سازمان صنایع الکترونیک شیراز بررسی و شناسایی شدند. از طریق انجام آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS داده‎های بدست آمده تحلیل شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش مشتری عبارتند از سه دسته عوامل: نیروی انسانی، با مولفه های: حمایت مدیریت ارشد سازمان، آموزش کارکنان سازمان، و ایجاد انگیزش در کارکنان، و عامل سازمانی با مولفه های: استراتژی های سازمان و فرهنگ سازمانی و فرایندهای سازمانی و در نهایت عوامل تکنولوژی که مولفه های آن عبارتند از زیر ساختهای فنی مناسب و یکپارچه در سازمان. سپس با ستفاده از آزمون فریدمن این عوامل رتبه بندی شدند.
کد نوشتار : 187043