دانش بعنوان پایه و مبنای اقتصاد در دنیای امروز شناخته شده است و یکی از فاکتورهای اصلی آن به نام سرمایه های فکری شناخته شده است. سرمایه های فکری در یک سازمان، دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. بنابراین، برای یک سازمان شناخت، به کار گیری، ارزیابی کردن و مدیریت سرمایه های فکری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام اين پژوهش این است که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پزشکی در دنیای کنونی، تعیین شود به چه میزان فناوری اطلاعات در مدیریت سرمایه های فکری در بیمارستان های شهر اصفهان اهمیت دارد. اين تحقيق توصيفي- پيمايشي است. روش گردآوري مباحث نظري آن كتابخانه اي بوده و داده هاي آن از پرسش نامه محقق ساخته بدست آمده است. ابتدا با مرور گسترده متون مرتبط و انجام مصاحبه هایی با متخصصین اطلاعات پزشکی، 126 فاکتور سرمایه فکری در بخش سلامت شناسایی و گردآوری شدند، سپس با توجه به نظرات متخصصان از میان این عوامل 40 فاکتور انتخاب و بر اساس آنها پرسشنامه ای تهیه و در بین 107 نفر از پزشکان و پرستاران سه بیمارستان اصلی شهر اصفهان توزیع شد. پس از جمع آوري پرسشنامه هاي تكميل شده، داده ها از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. براي بررسي جایگاه شاخص ها و معیارهای وابسته به آنها از آزمون هاي فریدمن استفاده شده است. همچنین، برای بررسي تفاوت ميزان تاثير عوامل با پذيرش فناوري اطلاعات از آزمون ANOVA و براي برای بررسی تاثیر شاخص فناوری اطلاعات بر شاخص نوآوری از رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده گردیده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می دهد میزان اهمیت فناوری اطلاعات در بین پنج شاخص دیگر در بخش بهداشت و درمان در حال حاضر کمتر از حد متوسط است. همچنین، مشخص شد که شاخص های سرمایه انسانی، مالی، فرایند و فناوری اطلاعات بر شاخص نوآوری در سازمان تاثیر مثبت دارند. نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند مورد استفاده مديران بهداشت کشور واقع گردد و به مسئولین کمک می کند تا منابع موجود را شناسایی کرده و در راستای پیشرفت سازمان از آنها بهره جویند.
کد نوشتار : 180850