تربیت معلمانی موثر و با انگیزه که بتوانند کودکان و جوانان آینده را پرورش دهند از اهداف عالی آموزش و پرورش هر جامعه است و دانشجومعلمان از مهمترین سرمایه هایی هستند که می توانند با برنامه های صحیح آموزشی و پرورشی، سهم مهمی را در بازسازی و پیشرفت جامعه به عهده داشته باشند. میزان علاقه و رضایت نسبت به شغل معلمی از جمله عواملی است که نقش مهمی را در کارایی دانشجومعلمان خواهد داشت. معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. معلمی از نظر علمی قوی است که به روش های ارائه محتوا وچگونگی برقراری ارتباط آگاه و بر آنها مسلط باشد. معلم علاوه بر داشتن محتوای غنی علمی باید از فنون و مهارت های آموزشی آگاه باشد. مجموعه مهارت های معلمی را می توان به دو شاخه بزرگ تقسیم کرد. یکی تبحر در دانش پایه یا مهارت های علمی و اطلاعاتی که زمینه تدریس هر معلم را مشخص می کند و دیگری تبحر در شیوه های تدریس یا مهارت های علمی و حرفه ای که مشی واقعی شغل او را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین دانش معلمی و نگرش های مرتبط با شغل معلمی با مهارت های شغلی دانشجومعلمان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در سال تحصیلی 90-89 می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه تربیت معلم آدزبایجان بودند. نمونه پژوهش شامل 218 نفر از دانشجومعلمان بودند و روش نمونه گیری از طریق نمونه گیری در دسترس بود. اطلاعات لازم برای گردآوری متغیرها از طریق آزمون محقق ساخته برای متغیر دانش معلمی، نمره کار پوشه برای متغیر مهارت های شغلی و پرسش نامه نگرش معلم درباره جو کلاس درس برای متغیر نگرش به معلمی استفاده شد. برای بررسی سوال ها و فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها از متغیر دانش معلمی می توان برای پیش بینی مهارت شغلی استفاده کرد. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین دانش معلمی و مهارت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. با استفاده آزمون t مستقل مشخص شد که بین دانشجومعلمان دارای نگرش مداخله کننده و عدم مداخله تفاوت معنی دار وجود دارد. دانشجومعلمان دارای نگرش مداخله کننده نمرات بالاتری نسبت به گروه عدم مداخله کسب کردند. همچنین مشخص شد که دانشجومعلمان سه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه و فنی-مهندسی از لحاظ متغیرهای دانش معلمی، نگرش به شغل معلمی و مهارت های شغلی تفاوت معنی داری دارند. دانشجومعلمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در متغیرهای دانش معلمی و نگرش مرتبط با شغل معلمی نمرات بالاتری نسبت به دو دانشکده دیگر کسب کردند. در متغیر مهارت معلمی دانشجومعلمان دانشکده فنی و مهندسی بالاترین نمره را نسبت به دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه به دست آوردند.
کد نوشتار : 187366