یکی از منظرهای نسبتاً نو در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که توجه برنامه‌ریزان این حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ی این فناوری نوین و کاربردهای آن در روستاها و مشارکت جوامع روستایی در روند تغییرات سریع جهانی است. در ایران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهایی با بیش از 50 خانوار که به تلفن نیز مجهز بودند تحت عنوان پیشخوان دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه شد. از آنجا که تجربه توسعه خدمات الکترونیکی از طریق دفاترICT روستایی برای اولین بار در کشور انجام شده است، نیازمند تحقیقات مختلف برای شناسایی و بکار‌گیری درست کاربردهای مرتبط با روستا می‌باشد. در این مطالعه، "تحلیل و اثربخشی نقش پست‌بانک در دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی" مورد توجه قرار گرفته است که از نظر تعیین عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع و بررسی تاثیر بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مناطق محروم جنبه نوآوری دارد. در این پژوهش ضمن اشاره به اهداف راه‌اندازی دولت الکترونیکی و دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ظرفیت‌های ایجاد شده، در یک نگاه اجمالی به نحوه حضور پست‌بانک و بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات مالی و بانکی برخط در مناطق روستایی پرداخته و روشهای عملی توسعه شبکه ارتباطی دفاتر که توسط محقق طراحی و پیاده‌سازی شده است ارائه می‌گردد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی وتوسعه‌ای و از نظر روش، توصیفی (پیمایشی) می‌باشد. جامعه آماری شامل روستاها و دفاتر ICT مشمول طرح در استان آذربایجان‌شرقی بوده و داده‌های مربوط به کل جامعه در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمون موید تاثیر عواملی چون فاصله روستا از شهر، تعداد خانوار، میزان آشنایی با کاربرد رایانه وتحصیلات کارگزاران دفاتر روستایی در تجهیز و تخصیص منابع وترافیک خدمات و همچنین تاثیر بانکداری الکترونیکی و سرویس‌های برخط در کاهش هزینه‌ها و رفاه اجتماعی مناطق روستایی می‌باشد. در نهایت ضمن نتیجه‌ گیری، پشنهادات و راهکارهای اجرایی و پژوهشی جهت پیاده‌سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیکی در روستا ارائه شده است.
کد نوشتار : 207660