پژوهش حاضر به دنبال ارائه تصویر کلی از میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده درس هنر با توجه به سه عنصر آن یعنی روش تدریس، اهداف و روش های ارزشیابی بوده است.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، کتاب راهنمای معلم هنر، معلمین به تعداد 50 نفرو دانش آموزان 1100 نفر در سال تحصیلی 90- 89 شهر میناب بوده است. نمونه آماری تحقیق عبارت بوده است از 20 نفر از معلمان پایه سوم که مشغول تدریس بوده اند و 300 نفر دانش آموزان پایه چهارم دختر و پسر که به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده اند. دستیابی به برنامه درسی قصدشده با استفاده از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک برنامه درسی مانند کتاب راهنمای معلم و جزوه راهنمای برنامه درسی صورت گرفته است. برای دستیابی برنامه درسی اجرا شده از پرسش نامه و فرم ارزیابی(چک لیست) مشاهده محقق ساخته، استفاده شد که شامل پرسش نامه نظر سنجی معلمان متشکل از 31 سوال و طبق مقیاس 5 درجه ای لیکرت و27 مورد در فرم ارزیابی مشاهده از عملکرد معلم از روش های تدریس و ارزشیابی در کلاس درس با همان مقیاس تنظیم شده است. برای برنامه کسب شده نیزاز فرم مشاهده ای در 30 مورد تعیین شده از دانش آموزان استفاده گردیده است.روایی صوری سوالات مربوط به پرسش نامه و مشاهده، به اسناد برنامه و تایید راهنما و مشاور بررسی شده است. ضریب پایایی پرسش نامه معلمان و فرم مشاهده به ترتیب 0/87و 0/83 محاسبه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم از طریق میدانی، تجزیه، تحلیل داده ها ی پژوهشی با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری T تک گروهی انجام شد. و نتایج زیر به دست آمد: برنامه قصدشده با اجرا شده همخوانی داشت اما در برنامه قصدشده وکسب شده همخوانی لازم وجود نداشت، همچنین در روشهای ارزشیابی وتدریس برنامه اجرا شده با قصد شده همخوانی لازم وجود داشت.
کد نوشتار : 186603