به منظور بررسی برهمکنش تنش آبی و مصرف کود پتاسیم در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوکهای تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. در این پزوهش، تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل یا بدون تنش آبی، 25% کم آبیاری در مرحله رویشی، 25% کم آبیاری در مرحله گلدهی، 25% کم آبیاری در مرحله دانه بندی و تیمارهای کود پتاسیم شامل تیمار شاهد (کود صفر)، اضافه کردن پتاسیم در مرحله رویشی، اضافه کردن پتاسیم در مرحله گلدهی، اضافه کردن پتاسیم در مرحله رویشی وگلدهی می باشد که میزان پتاسیم اضافه شده در هر مرحله، 35 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم بود که بصورت سرک به خاک اضافه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش در مراحل مختلف رشد، تاثیر یکسانی بر عملکرد و اجزای عملکرد ندارند و تنش آبی در مرحله گلدهی نسبت به سایر مراحل تاثیر بیشتری بر کاهش میزان عملکرد محصول داشته است ولی کاربرد کود پتاسیم موجب کاهش تاثیر منفی تنش آب در این مورد شده است. کاربرد کود در هر دو مرحله رویشی و گلدهی بیشترین تاثیر را بر افزایش عملکرد محصول دانه دارد. همچنین تنش در مرحله رویشی موجب بیشترین کاهش در وزن خشک و وزن تر گیاه در پایان فصل رشد شده است اما کاربرد کود پتاسیم در مرحله رویشی بیشترین تاثیر را بر افزایش وزن خشک و وزن تر گیاه دارد. به طور کلی بر اساس نتایج حاصل، تنش آبی باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه می گردد ولی با مصرف کود پتاسیم می توان اثرات منفی تنش آبی را بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت دانه ای کاهش داد.