مدیرا ن منابع انسانی برا ی گردآور ی اطلاعا ت بیشتر و کارآمدتر درباره کارکنا ن سازما ن و افزایش سهم خود در دستیابی به اهدا ف استراتژیک سازما ن تحت فشار هستند. ازطرف دیگر، رشد ابعاد و عملیا ت سازمان موجب گردیده روش ها ی سنتی دیگر قادر به پاسخگوی به این خواسته ها ی فزایند ه نباشد. از این رو به منظور تحقق خواسته ها ی فوق، سیستمها ی اطلاعا ت مدیریت به عنوا ن ابزار ی اساسی در خدمت مدیرا ن درآمده اند. سیستم های اطلاعات مدیریت با فراهم آوردن اطلاعات دقیق و به هنگام از طریق پردازش داده های درون و برون سازمانی برای مدیران در سطوح مختلف استراتژیک، تاکتیک وعملیات می تواند با رفع بی نظمی در سیستم، مدیران را که کاربران نهایی هر سیستمی می باشند در کارهای برنامه ریزی، تصمیم گیری ونظارت یاری برساند. (الوانی، تیمور نژاد 1389ص9 ) با خصوصی سازی ، فصل جدیدی در فعالیت های شرکت مخابرات آغاز گردیده است و منابع انسانی نقش اصلی در تحقق برنامه های شرکت به عهده خواهند داشت، این پژوهش در پی آن است تا با نشان دادن تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر مدیریت منابع انسانی این سیستم ها را در کانون توجه مدیران قرار دهد. تعداد افراد جامعه در این پژوهش 142 نفر می باشد که بر اساس فرمول حجم نمونه محدود کوکران 105 نفر و بصورت تصادفی انتخاب گردید، شامل 37 زن و68 مرد واز نظر تحصیلات 9 نفر فوق دیپلم ، 62 نفر لیسانس، و 34 نفرفوق لیسانس و بالاتر بودند. از نظر روش این تحقیق یک تحقیق توصیفی _ پیمایشی است، واز نظر نوع، یک تحقیق کاربردی می باشد . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که شامل 20 سوال در زمینه تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت، قبل و بعد از بکارگیری بر زیر سیستم های چهارگانه(جذب، بهسازی، نگهداری، کاربرد ) مدیریت منابع انسانی در شرکت مخابرات استان تهران است. طرح کلی تحقیق کار میدانی می باشد ولی برای دستیابی به منابع و اظهار نظرهای تخصصی، با مدیران و متخصصان واحد منابع انسانی شرکت مخابرات استان تهران مباحثه صورت گرفته است. و نهایتاً نتیجه گرفته شد که بطور کلی سیستم های اطلاعات مدیریت بر تمامی زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی اثر گذاشته واین توانایی را برای مدیران ایجاد می کند که شاخص های مورد بررسی در تحقیق حاضر را در زیر سیستم های چهار گانه ارتقاء داده و منابع انسانی سازمان را در جهت تبدیل شدن به سرمایه انسانی سوق دهند.
کد نوشتار : 186096