هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی ارتباط عدم تعادل تلاش- پاداش با فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. نمونه ی آماری تحقیق را 189 نفر (100 مرد و 89 زن) معادل 82% جامعه ی آماری از دبیران تربیت بدنی شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه تشکیل دادند که حداقل دارای 3 سال سابقه ی کار بودند. طرح تحقیق مقطعی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ، t دو گروه مستقل، ANOVA و مدل سازی AMOS(تحلیل مسیر) انجام شد. شرکت کنندگان سه پرسش نامه ی مشخصات فردی(محقق ساخته)، فرسودگی شغلی مسلش (MBI) و عدم تعادل تلاش- پاداش سیگریست (ERIQ) را تکمیل کردند. سطح معنی داری در این تحقیق برابر با 0/05 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد بین عدم تعادل تلاش- پاداش با فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و تعهد کاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت اما با دستاوردهای فردی ارتباط معناداری وجود نداشت در نتیجه عدم تعادل بین تلاش و پاداش می تواند به فرسودگی عاطفی و مسخ شخصیت منجر شود. درصد شیوع عدم تعادل تلاش پاداش در این تحقیق 47/1% بود یعنی تقریباً نیمی از معلمان دارای عدم تعادل بین تلاش- پاداش بودند. هم چنین 24/3 درصد این معلمان دارای تعهد کاری پایین ، 40/2 درصد دارای تعهد کاری متوسط و 35/4 درصد دارای تعهد کاری بالا بودند. هم چنین رابطه مسخ شخصیت با میزان تحصیلات معنادار و بیشترین آن مربوط به کسانی بود که مدرک تحصیلی شان دیپلم بود. رابطه میان درآمد ماهیانه با فرسودگی شغلی و مسخ شخصیت معنادار بود و بیشترین فرسودگی شغلی و مسخ شخصیت مربوط به کسانی بود که درآمد کافی نداشتند و قرض می کردند. رابطه میان میزان ساعت کاری در هفته با فرسودگی شغلی، فرسودگی عاطفی و عدم تعادل تلاش پاداش نیز معنادار بود. رابطه ی داشتن شغل دوم با فرسودگی شغلی، فرسودگی عاطفی و دستاوردهای فردی معناداربود. رابطه شیفت کاری داشتن با فرسودگی عاطفی و عدم تعادل تلاش پاداش معنادار بود.
کد نوشتار : 181076