هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی بود. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی، جامعه آماری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز روانپزشکی رازی بودند که جمعا بالغ بر 291 نفر می شدند. برای تعیین حجم نمونه در ابتدا یک تحقیق مقدماتی بر روی 20 نفر از اعضاء جامعه آماری انجام و ضریب همبستگی تعهد سازمانی و بهره وری (0/423=r) محاسبه شد و بر این اساس حجم نمونه برابر با 90 نفر به دست آمد و نمونه گیری در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول تعداد افراد شاغل از هر یک از رشته ها به صورت طبقه ای نسبتی با تخصیص متناسب با اندازه طبقه محاسبه شد و سپس نمونه های مورد نظر از هر رشته به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به این ترتیب 10 روانپزشک، 15 روانشناس، 11 کاردرمانگر، 45 پرستار و 9 مددکار اجتماعی پرسشنامه های پژوهش راتکمیل کردند. برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن - می یر استفاده شد و بهره وری نیروی انسانی با استفاده از پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت مورد سنجش قرار گرفت. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس روش بازآزمایی و روایی آنها با استفاده از روش لاوشه تایید شد. ضریب همبستگی پیرسون برای پرسشنامه تعهد سازمانی در آزمون و بازآزمون برابر با 0/94 و CVR برابر با 0/681 محاسبه شد. ضریب همبستگی پیرسون برای پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی در آزمون و بازآزمون0/882 و CVR آن برابر با 0/61 بود. پس از بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پرسشنامه در نمونه مورد بررسی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی بین نمرات بهره وری و تعهد سازمانی نیروی انسانی بر حسب مورد با تعیین ضریب همبستگی پیرسون و یا اسپیرمن مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین تعهد سازمانی با بهره وری (0/357=r)، تعهد عاطفی با بهره وری (0/239=r)، تعهد مستمر با بهره وری (0/303=r) و تعهد هنجاری با بهره وری (0/275=r) در بین اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز روانپزشکی رازی رابطه مستقیم وجود دارد. در مجموعه تلاشهایی که برای ارتقاء بهره وری تیم توانبخشی انجام می پذیرد، جای آن دارد که طراحی و اجرای مداخلاتی برای ارتقاء تعهد سازمانی اعضای تیم مد نظر قرار گیرد.
کد نوشتار : 227139