پژوهش حاضر به بررسی تحلیل استنادی 103 پایان نامه دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه-های علامه طباطبایی و تربیت مدرس می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه شامل تمامی منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی(45 عنوان پایان‌نامه) و تربیت مدرس(58 عنوان پایان‌نامه) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده-های پژوهش حاضر از نرم افزار مایکروسافت اکسل استفاده گردید.طبق یافته‌های پژوهش، در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس، مجلات لاتین به ترتیب با 44/69 و 55/14 درصد، بیشترین استنادها را از لحاظ نوع منبع به خود اختصاص داده‌اند و از لحاظ زبان مورد استناد نیز زبان انگلیسی به ترتیب با 72/28 و 84 درصد، زبان غالب مورد استناد بوده و از نظر تاریخ انتشار نیز، دوره‌های زمانی 1384-1380( 2005-2001) با 24/33 درصد و 1374-1370( 1995-1991) با 20/33 درصد، بیشترین استنادها را به نسبت سایر دوره‌ها به دست آورده‌اند. در رابطه با میانگین تعداد استناد در این دو دانشگاه نیز میانگین 131/71 استناد و 129/26 استناد محاسبه شده و مجلات "اندیشه و رفتار و Consulting and clinical psychology " و " مجله روانشناسی و personality and social psychology " از جمله مجلات هسته در این دو دانشگاه می‌باشند. علی دلاور، و ام. پی. سلیگمن، در دانشگاه علامه طباطبایی و پریرخ دادستان و آر. جی. داویدسون در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان پراستننادترین مولفان فارسی و لاتین شناخته شده‌اند. کتب « Diagnostic and statistical manual of mental disorders » و « Diagnostic and statistical manual of mental disorders» و مجلات " Consulting and clinical psychology» و « personality and social psychology» در این دو دانشگاه به عنوان پراستنادترین مجلات بوده‌اند. در رابطه با نیم‌عمر منابع نیز، پایان‌نامه‌های لاتین با 6 و کتب فارسی با 11/9 سال و همچنین مجلات فارسی با 8/3 و کتب لاتین با 20/9 سال کمترین و بیشترین نیم‌عمر را در دانشگاه‌های مذکور به دست آورده‌اند.
کد نوشتار : 184301