امروز اطلاعات و فناوري اطلاعات در همه جا حضوري چشمگير با اثرات مهم در عملکرد سازمان‌‌ها دارد. بنابراین باید فردي در هيئت مدیره سازمان‌ها مسئوليت فناوري اطلاعات را برعهده داشته باشد. در این پژوهش اقدام به ارزیابی اکتشافی نقش و مسئولیتهای مدیر ارشد فناوري اطلاعات به منظور بهبود عملکرد فناوری اطلاعات، هم‌راستايي بيشتر استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات و كسب‌وكار در سازمان‌های ايراني شده است. جمع آوری داده‌ها از طریق مصاحبه با سؤالات نیمه ساخت یافته و چند گزينه‌اي با مدیران ارشد فناوری اطلاعات، مدیران مالی و مدیران اجرايی انجام شد. به منظور افزايش صحت پاسخ‌ها از مصاحبه شوندگان خواسته شد به پرسش‌های موجود در سایتی که به همین منظور راه اندازی شده بود پاسخ دهند. از جمله يافته‌هاي پژوهش به منظور بهبود ارائه ارزش فناوری اطلاعات به کسب‌وکار، ارائه گزارش مستقيم به مدیر عامل سازمان توسط مدیر ارشد فناوري اطلاعات است. این امر ارتباط استراتژي‌های کسب‌وکار و فناوری اطلاعات را بطور طبیعی بهبود خواهد بخشید. يافته ديگر این است كه رابطه نزدیک و تعاملی بین كسب‌وكار و فرآیندهای استراتژی فناوری اطلاعات با عضويت مدیر ارشد فناوري اطلاعات در کمیته اجرایی تحقق مي‌يابد. نقش مدیر ارشد فناوری اطلاعات در حال حاضر درگیر نقش اجرایی کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات شده است. در بسیاری از شرکت‌ها، چالش بزرگ این است که چگونه می‌توان مدیران فنی گرا را به مدیران اجرایی کسب‌وکار گرا بدون از دست دادن صلاحیت‌های فنی لازم تبدیل کرد. يكي ديگر از نگراني‌ها مفهوم روابط گزارش دهي است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد هنگامي که مدیر ارشد فناوري اطلاعات مستقیما به مدیر عامل گزارش مي‌دهد، هم ترازی استراتژی کسب‌وکار و استراتژی فناوری اطلاعات به هم نزدیک‌تر است. از جمله نتایج این امر سرمايه گذاري و خدمات ارزشمند بيشتر فناوری اطلاعات براي کسب‌وکار است. اغلب جهت ارتباط فقط از کسب‌وکار به سمت فناوري اطلاعات است، اما در برنامه‌ریزی استراتژی کسب‌وکار محدودیت‌ها و امکانات فناوري اطلاعات باید در فرآیندهاي اولیه كسب‌وكار مورد توجه قرار گيرد.
کد نوشتار : 180825