سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی به مثابه متغیری تأثیرگذار در رشد و توسعه یافتگی شناخته شده است. و امروز توسعه پایدار و همه جانبه و مدیریت خردمندانه و رسیدن به رشد و شکوفایی بدون توجه به زنان که نیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل می‌دهد، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای خود دست یابد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگ موثر بر سرمایه اجتماعی زنان شهرستان گرمی است. که مجموعه‌ای بهم پیوسته از شرایط و عوامل در سطوح کلان و میانی و خرد بر سرمایه اجتماعی زنان تأثیر گذارند. به منظور سنجش سرمایه اجتماعی زنان جامعه نمونه ??? نفر از زنان شهرستان گرمی انتخاب شدند. نوع تحقیق پیمایش و تکنیک گردآوری داده پرسشنامه بوده است. یافته ما نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی در میان زنان به ویژه در بعد اعتماد به نا آشنایان و مردم به طور کلی است. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر سرمایه اجتماعی زنان معنادار بوده است. با توجه به معناداری روابط و غلبه سرمایه اجتماعی سنتی در میان زنان، بهبود محیط اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی اصلاح بینش‌ها، نگرش‌ها و کنش‌های زنان ضروری به نظر می‌رسد.