هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است.جامعة آماری این تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهر تهران است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شده است. به اين ترتيب كه از 814 نفر دانشجو مقطع لیسانس علوم ارتباطات واحد تهران مرکزی و 136 دانشجو مقطع فوق لیسانس، تعداد 273 نفر از این دانشجویان از طریق فرمول کوکران بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه‌ای مشتمل بر 40 گویه است. طبق نتایج این تحقیق، از 273 دانشجوي مورد بررسی، اکثریت پاسخگویان را زنان تشکیل داده‌اند ودرصد زیادی از پاسخگویان بین 20 تا 25 سال سن داشته‌اند که منبع کسب اطلاعات آنها در مورد یک رویداد داخلی، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و در مورد یک رویداد خارجی رسانه‌های خبری فارسی‌زبان خارج از کشور است. بیشتر پاسخگویان تا حدودی به رسانه‌های تصویری فارسی‌زبان خارج از کشور اعتماد دارند و معتقدند صداقت در بیان واقعیت‌ها مهمترین عامل اعتماد به رسانه‌های تصویری فارسی‌زبان خارج از کشور می باشد که در این میان بیش از 49 درصد از پاسخگویان شبکه خبری بی بی سی فارسی را مورد اعتماد خود در جهت کسب اخبار و اطلاعات مورد نیازشان می دانند.همچنین بیشتر پاسخگویان معتقدند شاخصهایی همچون عدم سانسور،صحت اخبار،انعکاس مسایل مهم،تاثیر گرایشات سیاسی در تنظیم اخبار،استفاده از نظرات کارشناسان و میزان انتقاد از مسئولان دولتی بر جلب اعتماد آنان نسبت به رسانه‌های خبری تصویری فارسی‌زبان خارج از کشور تأثیر زیادی دارد.
کد نوشتار : 178552