پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود تهیه شده‌است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا جوانان با محرومیت اجتماعی مواجه هستند؟ و چه عواملی بر محرومیت اجتماعی آنان تاثیر گذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود می‌باشد. حجم نمونه‌ی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران برابر با 397 نفر برآورد شد که در این پژوهش به طور تقریب به 400 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد زنان و مردان برابر بوده و تعداد جوانان روستایی برابر با 122 و جوانان شهری برابر با 278 می‌باشد. متغیرهای مستقل این پژوهش را جنسیت، مکان زندگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی تشکیل می‌دادند و متغیر وابسته محرومیت اجتماعی، براساس مولفه‌های میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی، دسترسی به فرصت‌های اجتماعی، نگرش به رعایت حقوق شهروندی در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تعریف و مشخص شد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد و با توجه به سئوالات تحقیق از روش همبستگی پیرسون، آزمون T دو نمونه‌ی مستقل،رگرسیون ساده و چند متغیره، کای اسکوایر و V کرامر استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که جوانان از نظر محرومیت اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. و با توجه به سنجه‌های استفاده شده در این پژوهش بین محل اقامت فرد، جنسیت و سرمایه اقتصادی او با محرومیت اجتماعی رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون‌های تفاوت نیز تفاوت معنی داری را بین محل اقامت و جنسیت افرادبا محرمیت اجتماعی نشان نمی‌دهد. اما نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که رابطه‌ی معنی داری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی وفرهنگی با محرومیت اجتماعی وجود دارد.
کد نوشتار : 176921