از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزودن الیاف بر خاصیت آبگذری خاک های ماسه ای مسلح شده با الیاف موکت پرداختیم. در ابتدا با استفاده از روابط وزنی-حجمی جدید از افزایش درصد تراکم بخش ماسه ای در خاک مسلح جلوگیری شد تا بتوانیم اثر مستقل افزودن الیاف بر نفوذپذیری خاک مسلح را مورد مطالعه قرار دهیم. سپس 120 آزمایش هد ثابت بر روی 2 نوع خاک ماسه ای با دانه بندی ضعیف صورت گرفت. پارامترهای درصد تراکم، اندازه موثر ذرات خاک، درصد وزنی الیاف و نسبت ابعاد مورد بررسی قرار گرفتند. در انتها نیز با کمک شبکه عصبی حساسیت نفوذپذیری نسبت به هر یک از این پارامترها مورد بررسی قرار گرفت، سپس اثرات ناشی از افزودن الیاف بر قابلیت روانگرایی خاک ماسه ای مورد بحث قرار گرفت. نفوذپذیری الیاف موکت در حالت عادی بیشتر از ماسه غیرمسلح می باشد اما هنگامی که الیاف موکت درون خاک قرارمی گیرند باعث کاهش نفوذپذیری ترکیب می گردند. این کاهش نفوذپذیری به دلیل تنش وارده بر الیاف و همچنین ورود ماسه ریز به فضای خالی موکت می باشد. در حالت کلی با افزایش درصد وزنی الیاف نفوذپذیری ماسه مسلح کاهش می یابد. همچنین میزان تاثیر موکت در درصد وزنی پایین تر بیشتر است و با افزایش اندازه موثر دانه ها نیز از تاثیر الیاف موکت کاسته می شود.
کد نوشتار : 204474