در چند سال اخیر کارکردهای های فناوری اطلاعات به سمت خدمت گرا شدن حرکت کردند تا با اهداف کسب و کار همسو شوند. بسیاری از کارکردهای فناوری اطلاعات این پارادایم شیفت را از طریق مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که تأکید بر روی چرخه حیات خدمت دارند انجام می دهند. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به سازمان ها از طریق فراهم کردن مزایایی حقیقی مانند تطابق پذیری و انعطاف پذیری بیشتر، اثربخشی در هزینه ها، و سرویس گرا شدن ، کمک می کند. یکی از پذیرفته شده ترین و رایج ترین چارچوب های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در دنیا،مرجع زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL ) می باشد. ITIL ، برترین تجارب را برای برنامه ریزی و اجرای برنامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات جهت بهبود کیفیت ، کاهش هزینه و ریسک ارائه می دهد. با توجه به جذابیت های موجود در مزایایی که در پیاده سازی ITIL مانند افزایش بهره وری و کارایی ، کاهش زمان های وفقه و... وجود دارد سازمان ها بیشتر و بیشتر به سوی این چارچوب و پیاده سازی آن می روند.علیرغم اینکه ITIL یکی از رایج ترین چارچوب های مورداستفاده است ، عموماً سازمان ها در پیاده سازی آن با چالش هایی روبرو هستند. پذیرش کامل ITIL ممکن است سال ها طول بکشد و این نیازمند درگیری کارکنان و مدیران است، به خصوص کارکنان عملیاتی فناوری اطلاعات باید درباره عوامل تأثیرگذار بر روی پذیرش موفقیت آمیز ITIL آگاهی داشته باشند. سازمان ها اغلب باید تغییرات سازمانی مربوطه را انجام دهند که اثرات منفی روی ساختارها ، فرآیندها و فرهنگ می گذارد. معمولاً این تغییرات احساس بی انگیزگی و بی علاقگی در کاربران نسبت به ابزار یا چارچوب جدید ایجاد می کند. به این دلیل موفقیت یا شکست پیاده سازی ITIL به قصد رفتاری کارکنان برای استفاده بستگی دارد. هدف این تحقیق تمرکز برروی متغیرهای تأثیر گذار بر روی استفاده و پذیرش ITIL است. در این پژوهش ، ابتدا شش عامل حیاتی موفقیت بر اساس مطالعات پیشین شناسایی و طبقه بندی شده اند. سپس مدل تحقیق مبتنی بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات برای نشان دادن اثر این عوامل برروی پذیرش ITIL براساس متغیرهای مدل پذیرش فناوری اطلاعات پیشنهاد شده است. عوامل حیاتی موفقیت مورد استفاده : (1) پشتیبانی مدیریت ارشد، (2) راهبری و مدیریت پروژه، (3) ارتباط و همکاری، (4) آموزش و شایستگی ذینفعان درگیر در پروژه، (5) مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی ، (6) پیاده سازی فرآیندهای ITIL و فناوری مورد استفاده ، می باشند. ازتکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS برای تست فرضیه های تحقیق استفاده شده است. مدل تحقیق پیشنهاداتی را درباره عوامل مهم پذیرش ITIL برای کمک به تنظیم رفتار کارکنان نسبت به این چارچوب ارائه می دهد. نتایج نشان داد که راهبری و مدیریت پروژه ، ارتباط و همکاری وآموزش و شایستگی ذینفعان درگیر در پروژه از مهمترین عوامل در پذیرش ITIL می باشد.
کد نوشتار : 176585