هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بسته‌بندی با رفتار خرید مصرف‌کنندگان در صنعت لوازم آرایشی می‌باشد. در حقیقت می‌خواهیم بدانیم در مراحل مختلف رفتار مصرف‌کننده، اهمیت و اولویت عناصر و مولفه‌‌های بسته‌بندی از نظر مصرف‌کننده به چه صورت می‌باشد. امروزه دیگر بسته‌بندی یک عنصر خارجی تلقی نمی‌شود بلکه جزیی از محصول به شمار می‌آید زیرا بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که بسته‌بندی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم مصرف‌کنندگان به هنگام خرید محصولات است، که در فرآیند فروش محصولات باید به عنوان یک بخش بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد. دلیل بسیار اساسی و پایه‌ای، در خصوص اینکه چرا باید رفتار مصرف‌کننده را مورد مطالعه قرار دهیم این است که، بازاریابان با مطالعه رفتار مصرف‌کننده نه تنها می‌توانند واکنش‌های مصرف‌کنندگان را نسبت به پیام‌های مختلف تبلیغاتی پیش‌بینی کنند، بلکه می توانند به طور کامل متوجه شوند که چرا افراد تصمیم‌های خریدشان را به گونه‌ خاصی اتخاذ می‌کنند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. نحوه گردآوری داده‌های این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد که جامعه آماری این تحقیق خانم‌های مصرف‌کننده محصولات آرایشی در شهر تهران هستند. همچنین نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شده است و تعداد پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده به ‌558 عدد رسید. در پایان نیز فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد که عناصر اطلاعاتی بسته‌بندی اهمیت بیشتری نسبت به عناصر تصویری بسته‌بندی دارند.
کد نوشتار : 184729