این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی و بررسی عوامل فوق بر این نگرش است. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش بوده است، از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است و داده ها با بهره گیری از تکنیک های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد و تحلیل روابط دو متغیره و چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 86/7% از افراد نمونه آگاهی شان از حقوق شهروندی و 86/2% از افراد نمونه آگاهی شان از تکالیف شهروندی در سطح متوسط به بالا می باشد.79/8 % از افراد نمونه نگرش جنسیتی شان نسبت به حقوق شهروندی و 85% افراد نمونه نگرش جنسیتی شان نسبت به تکالیف شهروندی در سطح متوسط به بالا می باشد. متغیرهایی چون سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل همسر یا پدر پاسخگویان، شغل خود و مذهب با نگرش آنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی رابطه معنادار دارند. نتایج تحلیل چند متغیره نشان می دهد 0/16% واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) توسط متغیر تحصیلات، تبئین، 0/26% واریانس متغیر وابسته (آگاهی از تکالیف شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای تحصیلات، شغل پاسخگو، 0/20% واریانس متغیر وابسته ( نگرش جنسیتی نسبت به حقوق شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای سن، تحصیلات ، مذهب و 0/33% واریانس متغیر وابسته (نگرش جنسیتی نسبت به تکالیف شهروندی) توسط مجموعه متغیرهای سن، تحصیلات و مذهب پاسخگویان تبیین می شوند.
کد نوشتار : 176504