امروزه در کنار سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره‎ برداری قرار گرفته است. صاحبنظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه فعالیت‏ها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد. این پژوهش با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد بزهکار و غیربزهکار شهر یزد و بررسی رابطه بین متغیر‎های اجتماعی مختلفی مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، نوع بزه، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان کنترل اجتماعی، تقدیرگرایی و محرومیت نسبی با میزان سرمایه اجتماعی انجام شده است. تحقیق از نوع پیمایشی بوده که طی آن 528 نفر از پاسخگویان مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای در بین غیربزهکاران و نمونه‏گیری طبقه‏ای متناسب در بین بزهکاران انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای غیربزهکاران 322 و برای بزهکاران 206 نفر محاسبه شد. ابزار جمع‎آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته سرمایه اجتماعی بوده است. همچنین به کمک نرم افزارSpss داده‎های جمع‎آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‎های تحقیق بیانگر این است که بین متغیر‎های کنترل اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان محرومیت نسبی با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنی‎داری وجود دارد.
کد نوشتار : 191727