پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های هویت در دانشجویان پسر معتاد به اینترنت و عادی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی90-89 انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری طرح شامل کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه بود. تعداد 380 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند به این صورت که با مراجعه به اتاق دانشجویان اقدام به اجرای پرسشنامه شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ(IAD)، ویژگی های شخصیتی (NEO) و سبک های هویت برزونسکی(ISI-6) جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری T، تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دانشجویان معتاد به اینترنت و عادی از نظر ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی تفاوت وجود دارد و این رابطه مثبت است یعنی با افزایش نمرات روان رنجورخویی، نمرات اعتیاد به اینترنت بالا می رود. همچنین بین سه مولفه برونگرایی، سازش پذیری و وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد و این رابطه معکوس است یعنی با افزایش نمرات این سه مولفه، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می یابد و برعکس. اما از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه تفاوتی بین دو گروهمشاهده نشد. بین دو گروه از نظر هویت اطلاعاتی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت معکوس است. یعنی با افزایش نمرات سبک هویت اطلاعاتی، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می یابد و بالعکس. اما این رابطه در دو سبک هنجاری و سردرگم مثبت بود. یعنی با افزایش نمرات سبک هویت هنجاری و سردرگم - اجتنابی، نمرات اعتیاد به اینترنت افزایش می یابد و بالعکس.
کد نوشتار : 176959