این پژوهش که به روش توصیفی انجام گرفته حاصل مقایسه محتوی وبرنامه ها آموزشی ,روشهای آموزش و اداره آموزشی وچگونگی اجرا, ابعاد مختلف کمی وکیفی در آموزش عالی ,کنترل ونظارت آموزشی , برنامه های آینده آموزشی هر سه کشور میباشد که بر اساس آمار های بانک جهانی , سازمان علمی وفرهنگی یونسکو و سازمان همکاری های علمی اقتصادی اروپا oecd تهیه گردیده است .چشم انداز آموزش عالی در کشورمان بدلیل تعداد بالای دانشجو وعلاقه مند به تحصیلات براساس داده های کمی از رشد خوبی برخوردار است.ولی ازبعد کیفی مناسب نیست.در کشور کره طی سالهای 1980 تا 1995 آموزش عالی از رشد چشمگیری برخوردار گردید این کشور با گذر از مرحله نخبه گرایی صرف در آموزش عالی طی دو دهه 1960 تا 1980 و سرمایه گذاری های کلان توسط بخش خصوصی وارد مرحله آموزش انبوه گردید و نرخ ثبت نام از دوره متوسطه به آموزش عالی به 80 در صد رسیده است و هم اکنون آموزش عالی وارد مرحله جهانی گردیده. کشور آلمان در تمامی شاخص های آموزش عالی از هر دو کشور برتر میباشد.
کد نوشتار : 176891