امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. استفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین، سازمان ها را قادر می سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نایل گردند. رشد فناوری اطلاعات شیوه های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوریکه امروزه استفاده از اینترنت یکی از ارکان بازاریابی به شمار می رود. در این پایان نامه نقش متغیرهای بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آنها بر خلق ارزش مورد بحث قرار خواهند گرفت. فعالیت های بازاریابی نوآورانه، دانش مبادله شده در زنجیره تأمین، فرهنگ، زیرساخت های فناوری اطلاعات، مدیریت های ارزش های مشتری، هماهنگی میان اهداف بازاریابی و مدیریت زنجیره تأمین، و ویژگی ها و متغیرهای مدیریت زنجیره تأمین از جمله مهم ترین پارامترهای موثر در این زمینه می باشند. در این پژوهش دو پارامتر فعالیت های بازاریابی نوآورانه و مدیریت ارزش های مشتری برای ادامه مدلسازی ریاضی انتخاب و تأثیر آنها در افزایش حجم فروش محصولات سازمان بررسی گشتند. در انتها سه متغیر میزان بهره وری فعالیت های مرتبط با ایجاد نام تجاری، میزان بهره وری فعالیت های قیمت گذاری، و میزان بهره وری فعالیت های تبلیغات به ترتیب به عنوان شاخصهایی برای اندازه گیری فعالیت های بازاریابی نوآورانه و پنج متغیر دانش مبادله شده در زنجیره تأمین، یادگیری ارزش های مشتری، قدرت نوآوری سازمان، پیش بینی ارزش های آتی مشتری، و فرهنگ سازمانی به ترتیب عنوان شاخصهایی برای اندازه گیری فعالیت های مرتبط با مدیریت ارزش های مشتری شناسایی و مدل سازی گشتند.
کد نوشتار : 248202