امروزه سلامت اداری که در مقابل واژه فساد اداری به کار می رود از جمله مقولاتی است که فقدان آن، رشد و توسعه کشورها از جمله کشورهای جهان سوم را به طور جدی با مشکل مواجه کرده است. استفاده از فناوری های نوین به خصوص در بخش دولتی در ارتقای سلامت نظام اداری ضرورتی انکار ناپذیر است. به همین منظور این پژوهش به بررسی نقش دولت الکترونیک در ارتقای سلامت نظام اداری در سازمان شهرداری کاشان می پردازد. سوال اصلی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که آیا دولت الکترونیک در ارتقا سلامت نظام اداری در شهرداری کاشان تاثیر معنی داری دارد. برای بررسی این سوال به بررسی مقاهیم دولت الکترونیک و ارکان تعاملی آن، مفاهیم سلامت نظام اداری و ابعاد آن، رابطه دولت الکترونیک با سلامت نظام اداری و شناخت سازمان شهرداری کاشان پرداخته شد و سپس الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. در این تحقیق براساس روش نمونه گیری تصادفی از بین کارکنان سازمان شهرداری، نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت 79 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل دقیق دادده های گردآوری شده از نمونه آماری از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و نتایج حاکی از آن بود که داده های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با الگوی مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است. در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفت و تاثیر معنی دار دولت الکترونیک در تحقق ارتقا سلامت نظام اداری در شهرداری کاشان وجود داشته است.
کد نوشتار : 176714