عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهترین راه پاسخگویی به این عدم اطمینان محیطی انعطاف پذیری است. یکی از جنبه های انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی است، که شامل رویه های متفاوتی می شود. در این تحقیق به انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل (1998)، به عنوان سه بعد انعطاف پذیری منابع انسانی پرداخته شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی به طرق مختلف برای سازمان ارزش می آفریند؛ که این ارزش هم بعد کیفی و هم بعد کمی عملکرد سازمان را در بر می گیرد. هدف تحقیق بررسی رابطه‌ی انعطاف پذیری منابع انسانی با خلق ارزش در سازمان است. جامعه تحقیق مدیران فنی و عملیاتی شاغل در شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه کشور ایران می باشند که تعداد 129 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که انعطاف پذیری منابع انسانی اثر مثبت و معناداری بر خلق ارزش در شرکت های بیمه دارد. در بین ابعاد انعطاف پذیری منابع انسانی، انعطاف پذیری مهارتی با ضریب استاندارد 44% بیشترین اثر و انعطاف پذیری رفتاری با ضریب استاندارد 5/22% کمترین اثر را بر خلق ارزش در سازمان دارند. بنابراین نتیجه می گیریم که در صنایع خدماتی و به خصوص شرکت های بیمه مهارت کارکنان و توانایی کسب مهارتهای جدید نقش بسیار مهمی در کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش برای شرکت بیمه ایفا می کند.
کد نوشتار : 166442