در اين پايان نامه برنامه ريزي توسعه‌ي توليد در محيط تجديد ساختار ارائه شده است. براي درنظر گرفتن اثر خطوط انتقال در مسئله‌ي برنامه ريزي توسعه‌ی تولید از روش T-INDEX استفاده شده است. براي كاهش دشواري مسئله از روش تجزيه‌ي بندرز استفاده شده است. با اعمال روش تجزيه‌ي بندرز مسئله‌ي مذكور به دو بخش تقسيم می شود: مسئله‌ي اصلي برنامه ريزي توسعه‌ی توليد و مسئله‌ي امنيتي برنامه‌ريزي توسعه‌ی توليد. مسئله‌ي اصلي در پي حداكثرسازي سود مورد انتظار GENCOها می باشد و مسئله‌ي امنيتي به دنبال برقراري قيود مرتبط با مسئله‌ي اصلي برنامه‌ريزي توسعه‌ي توليد است. اين قيود كه بخشي امنيتي، بخشي اقتصادي هستند، در مراحل حل برنامه‌ريزي توسعه‌ي توليد بر پايه‌ي امنيت شبكه، به صورت گام به گام مطرح شده و برآورده مي گردند. همچنین مقدار آلودگی ایجاد شده توسط واحدهای تولیدی یکی از فاکتورهای درنظر گرفته شده برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در مدل ارائه شده می باشد. خروجي اين مدل مكان، زمان، نوع و مقدار ظرفيت نيروگاه‌هاي جديد به همراه ميزان سود آن ها خواهد بود. خروجي اين پايان نامه مي تواند هم براي سرمايه گذاران به عنوان توليدكنندگان مستقل سيستم كه به دنبال افزايش سود هستند و هم براي برنامه ريزان سيستم هاي قدرت و نهاد بازار حاوي اطلاعات مفيدي باشد. در پایان نتایج اعمال این مدل بر روی شبکه‌ی 30 باسه‌ی IEEE اصلاح شده آورده شده است.
کد نوشتار : 165102