هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل و عناصر مرتبط با ارزیابی کیفیت سود است که در این مورد با توجه به نتایج تحقیقات قبلی و نتایج حاصله از این تحقیق، این عوامل مورد شناسایی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت . دیگر هدف اصلی این تحقیق تبیین یک ساختار منظم و منطقی از اصطلاح کیفیت سود و ارائه روش‌هایی برای ارزیابی آن است . اگرچه در مورد قابل اندازه‌گیری بودن کیفیت سود دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برخی آن را به صورت کمی غیرقابل اندازه‌گیری می‌دانند. در نهایت ، با تکیه بر نتایج حاصل از این تحقیق، یک چارچوب و الگویی از عوامل و عناصر مرتبط با ارزیابی کیفیت سود طراحی خواهد گردید.
نمایه ها:
سود | 
کیفیت | 
شرکت | 
ایران | 
کد نوشتار : 36502