تحقیقات اخیر نشان داده است كه مهارتهاي زباني ميتوانند از زبان اول به زبان دوم يا زبان خارجي منتقل شوند و مهارتهای نوشتاری در زبان اول بر مهارت هاي نوشتاري در زبان خارجی تاثیر دارند. تحقیق كنوني تلاشی برای بررسی ارتباط ميان مهارت های كلي نوشتاری در زبان فارسی و مهارت های كلي نوشتاری در زبان انگلیسی مي باشد. این تحقیق انشای سي دانشجوی لیسانس را در مورد دو موضوع هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی بررسی مي كند تا تعيين كند كه تا چه اندازه مهارت در نوشتن انشای فارسی بر مهارت در نوشتن انشای انگلیسی تاثیر دارد و به دبیران زبان انگلیسی نشان دهد كه آنها مي توانند در نوشتن انشای انگلیسی به دانش آموزان خود كمكهاي ارزشمندی كنند چرا كه اكثر مهارت های نوشتاری در صورتي كه در زبان مادری فرا گرفته شده باشند، قابل انتقال به زبان خارجی هستند. ابتدا در جلسه اول دانش آموزان يك انشاء در مورد موضوع اول به زبان انگلیسی نوشتند و دو هفته بعد بدون اطلاع قبلی در مورد همان موضوع به زبان انگلیسی نوشتند. آنها در مورد موضوع دوم ابتدا به زبان فارسی نوشتند و مجددا دو هفته بعد بدون اطلاع قبلی در مورد همان موضوع به زبان فارسی نوشتند. پروفایل انشای انگلیسی جاكوب و همکارانش انتخاب گردید تا عملکرد دانش آموزان را در زبان انگلیسی بررسی كند و يك پروفايل انشاء برای زبان فارسی تهیه شد تا عملکرد دانش آموزان را در زبان فارسی بررسی كند. برای تعيين ميزان ارتباط مثبت موجود ميان نمرات انشای فارسی و انشای انگلیسی از فرمول همبستگی پيرسون استفاده شد. نتايج شواهد مثبت و قانع كننده اي از انتقال استراتژی ها از فارسی به انگلیسی ارائه داد و ميان انشای فارسی و انشای انگلیسی ارتباط معناداری وجود داشت.
کد نوشتار : 170385