روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل عالم؛ به خصوص ملل همجوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است .در این میان رابطه فرهنگی،زبانی و ادبی ملّت ایران و عراق درطول تاریخ بیش از هر ملّت دیگر بوده است. فرّخی یزدی، شاعر معاصر ایرانی متوفای1318ه.ش و صدقی زهاوی، متوفای 1936 م. هریک در ادبیّات کشور خویش به خاطر رواج ادبیّات کارگری و دفاع از محرومین، جایگاهی ویژه دارند.در این پایان نامه سعی شده است؛ تا با بررسی زندگی،آثار و تطبیق اندیشه ها وآرمان های این دو شاعر بزرگ، مطالبی را بیان دارد و توان مندی های ایشان را در پیشبرد اهداف ادبیّات کارگری، در زبان وادب فارسی و عربی، تا حدّامکان، نشان دهد و میزان تأثیرگذاری اندیشه های کارگری انقلاب بلشویکی را در آثار قلمی و فکری هر دو شاعر ترسیم نماید و نشان دهد که آبشخور اصلی اندیشه هر دو شاعر علاوه بر ادبیّات قدیم، ادبیّات و دیدگاه های اندیشمندان سوسیالیستی کارگری است.به نظر می رسد، مضامین اصلی ادبیّات کارگری که دو شاعر به آن پرداخته اند، تقریباً مشابه است و دیدگاه های آنها نیز در مورد آن، با اندکی تفاوت، شباهت زیادی به هم دارد.طرح موضوعاتی این گونه،کمک شایانی به درک بهتر تعامل ادبی و فرهنگی ادبیّات فارسی با ادبیّات و فرهنگ دیگر کشور ها؛ از جمله کشورهای عربی و مسلمان خواهدکرد.
کد نوشتار : 177576