مقدمه: HITیک روش مفید در بهبود عملکرد در دوره کوتاهی از زمان است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر 2 هفته تمرین HIT بر کینیتیک لاکتات دختران نوجوان 14 تا 18 سال بود. روش شناسی تحقیق: 14 دختر نوجوان غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه تمرین(8 نفر) و کنترل(6 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی ( 6 تا 35 متر دویدن در حداکثر سرعت با 10 ثانیه ریکاوری بین هر دویدن) را به عنوان یک پروتکل HIT ، 4 جلسه در هفته را اجرا کردند. قبل و بعد از HIT یک تست با شدت فزاینده (شاتل ران) برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، نیمه عمر لاکتات، اوج لاکتات و زمان به اوج رسیدن لاکتات را اجرا کردند. نمونه های خونی آزمودنیها در حالت استراحت و در دقایق صفر(شروع ریکاوری)، 2 ،4 ،6 ، 9 ،12 و 15 اندازه گیری شد. برای فیت کردن داده ها ازمعادله دو نمایی زیر استفاده شد. [La](t)=[La](0)+ A1(1-e-y1.t)+A2(1-e-y2.t) برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس با اندازه گیریهای مکرر، از تی زوجی و تی مستقل استفاده شد. نتایج: گروه تجربی بهبودهای معنی داری در حداکثر اکسیژن مصرفی نشان دادند. بعلاوه برنامه تمرین گروه تجربی منجر به افزایش معنی دار اوج لاکتات و کاهش معنی دار زمان به اوج رسیدن لاکتات و نیمه عمر لاکتات شد(P<0/05). نتیجه گیری: یافته های حاضر پیشنهاد می کند تمرین اینتروال با شدت بالا باعث بهبود های معنی داری در شاخصهای کینتیک لاکتات می شود.
کد نوشتار : 168328